Правила и условия

bannerAbout

Правила и условия

Това споразумение съдържа правилата и условията за използване на WELLDONE ELECTRONICS LTD.Интернет сайт.Както се използва в това Споразумение: (i) "ние", "нас" или "наш" се отнася до WELLDONE ELECTRONICS LTD.;(ii) „вие“ или „вашият“ се отнася до физическото или юридическото лице, използващо „Интернет сайта; (iii) „Интернет сайт“ се отнася до всички видими страници (включително заглавки на страници, персонализирани графики, икони на бутони, връзки и текст) , основния програмен код и придружаващите услуги и документация на този сайт; и (iv) "Партньор" се отнася до лице на трета страна, с което WELLDONE ELECTRONICS LTD. е създало версия на този интернет сайт или което WELLDONE ELECTRONICS LTD. е упълномощило да се свърже с този интернет сайт или с кого WELLDONE ELECTRONICS LTD има съвместни маркетингови отношения. С достъпа, преглеждането и/или използването на този интернет сайт, вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласили да бъдете обвързани с тези условия и условия и да спазват всички приложими закони и разпоредби.
 

1. Лицензиант за използване

Предоставяме ви ограничен, неизключителен, непрехвърляем, отменим лиценз за използване на интернет сайта само за управление на вашия процес на покупка, включително преглед, заявка, одобрение и поръчка на продукти за вас или от името на вашата компания.Като лицензополучател на интернет сайта вие не можете да наемате, отдавате под наем, да предоставяте обезпечение или по друг начин да прехвърляте каквито и да било права, които имате при използването на този интернет сайт.Освен това нямате право да препродавате услугите за управление и обработка на покупките на този интернет сайт.
 

2. Без гаранция/отказ от отговорност

УЕЛДАН ЕЛЕКТРОНИКС ООДи неговите партньори не гарантират, че вашето използване на интернет сайта ще бъде непрекъснато, че съобщенията или заявките ще бъдат доставени или че работата на интернет сайта ще бъде без грешки или сигурна.В допълнение, механизмите за сигурност, внедрени от WELLDONE ELECTRONICS LTD.и неговите партньори може да имат присъщи ограничения и вие трябва сами да определите, че интернет сайтът отговаря в достатъчна степен на вашите изисквания.УЕЛДАН ЕЛЕКТРОНИКС ООДи неговите партньори не носят отговорност за вашите данни, независимо дали се намират на нашите или на вашите сървъри.
Вие носите отговорност за цялото използване на вашия акаунт и запазването на поверителността на вашата парола и информация.Ние не насърчаваме споделянето на вашата парола и номер на акаунт с никого;всяко подобно споделяне е изцяло на ваш собствен риск.Съответно трябва да изберете уникална, неочевидна парола и често да променяте паролите си.
WELLDONE ELECTRONICS LTD.Интернет сайтът и неговото съдържание се предоставят "както е" и WELLDONE ELECTRONICS LTD.и неговите партньори не правят никакви декларации или гаранции от какъвто и да е вид по отношение на този сайт, неговото съдържание или какъвто и да е продукт.УЕЛДАН ЕЛЕКТРОНИКС ООДи неговите партньори с настоящото изрично се отказват от всякакви гаранции, изрични или подразбиращи се, за продаваемост, годност за конкретна цел или ненарушение.Този отказ от отговорност от WELLDONE ELECTRONICS LTD.и неговите партньори по никакъв начин не засягат гаранцията на производителя, ако има такава, която ще бъде предадена на вас.WELLDONE ELECTRONICS LTD., неговите партньори, неговите доставчици и търговци не носят отговорност за каквито и да било преки, косвени, специални, случайни или последващи вреди (включително, но не само, щети за пропуснати приходи, пропуснати печалби, прекъсване на дейността, загубена информация или данни, прекъсване на компютъра и други подобни) или разходи за закупуване на заместващи стоки или услуги, произтичащи от или свързани с използването на продукти или използването или невъзможността за използване на този интернет сайт, дори ако WELLDONE ELECTRONICS LTD.и/или неговите Партньори ще бъдат информирани за възможността за такива щети или за всякакви претенции от която и да е друга страна.УЕЛДАН ЕЛЕКТРОНИКС ООДи неговите партньори не представляват и не гарантират, че информацията, предоставена на този интернет сайт, е точна, пълна или актуална.Тези ограничения остават в сила при прекратяване на това споразумение.
 

3. Заглавие

Всички права на собственост, права на собственост и права на интелектуална собственост в Интернет сайта остават в WELLDONE ELECTRONICS LTD., неговите Партньори и/или неговите доставчици.Законите и договорите за авторско право защитават този интернет сайт и няма да премахвате никакви бележки за собственост или етикети от интернет сайта.Чрез използването на този интернет сайт няма да ви се прехвърлят права на интелектуална собственост.
 

4. Надстройки

УЕЛДАН ЕЛЕКТРОНИКС ООДи неговите партньори си запазват правото да актуализират и надграждат интернет сайта по наша собствена преценка без предизвестие до вас, включително, но не само, промяна на функционалност, потребителски интерфейс, процедури, документация или някое от правилата и условията на това Споразумение.УЕЛДАН ЕЛЕКТРОНИКС ООДосвен това си запазва правото да променя някои от правилата и условията, съдържащи се тук и в политиките, като ги публикува в Интернет сайта.Ако някаква актуализация, надстройка или модификация е неприемлива за вас, единственият ви начин е да преустановите използването на интернет сайта.Продължаващото ви използване на интернет сайта след всяка промяна в нашия сайт или публикуване на ново споразумение на нашия сайт ще представлява обвързващо приемане на промяната.
 

5. Забрана за модификация

Съгласно предходния лиценз ви е забранено да модифицирате, превеждате, прекомпилирате, разглобявате или обратно инженерство или по друг начин се опитвате да извлечете изходния код за функционирането на Интернет сайта или да създавате производен WELLDONE ELECTRONICS LTD.въз основа на интернет сайта или части от интернет сайта.За целите на това Споразумение „обратен инженеринг“ означава изследване или анализ на софтуера на интернет сайта за определяне на неговия изходен код, структура, организация, вътрешен дизайн, алгоритми или устройства за криптиране.
 

6. Прекратяване

Този лиценз ще бъде прекратен автоматично след нашето известие до вас, ако не спазвате правилата и условията, описани тук.УЕЛДАН ЕЛЕКТРОНИКС ООДима право да прекрати лиценза на всеки потребител по всяко време поради каквато и да е причина.Такова прекратяване може да се основава единствено на преценка на WELLDONE ELECTRONICS LTD.и/или неговите партньори.
 

7. Други откази от отговорност

УЕЛДАН ЕЛЕКТРОНИКС ООДи неговите партньори няма да носят отговорност или отговорност пред вас за забавяне или неизпълнение по това Споразумение, ако такова забавяне или неизправност е резултат от пожар, експлозия, трудов спор, земетресение, злополука или злополука, липса или повреда на транспортни съоръжения и/или услуги, липса или повреда на телекомуникационни съоръжения и/или услуги, включително интернет услуги, епидемия, наводнение, суша или поради война, революция, граждански вълнения, блокада или ембарго, Божий акт, всяка невъзможност за получаване на какъвто и да е необходим лиценз, разрешение или разрешение, или поради някакъв закон, прокламация, наредба, наредба, искане или изискване на което и да е правителство или поради каквато и да е друга причина, независимо дали е подобна или различна от изброените, извън разумния контрол на WELLDONE ELECTRONICS LTD.и нейните партньори.
Това споразумение представлява пълното споразумение относно този лиценз и може да бъде изменяно само чрез писмено изменение, извършено от двете страни.
Ако някоя клауза от това Споразумение бъде счетена за неприложима, тази разпоредба ще бъде реформирана само до степента, необходима, за да стане приложима.
Вие заявявате и гарантирате, че като физическо лице, което се съгласява по електронен път с условията на това Споразумение, вие сте упълномощени и упълномощени да се съгласите с това Споразумение от свое име и от всяка организация, която претендирате да представлявате.