Правила и условия

bannerAbout

Правила и условия

Настоящото споразумение съдържа условията и реда за използване на WELLDONE ELECTRONICS LTD. Интернет сайт. Както се използва в настоящото споразумение: (i) "ние", "ние" или "нашето" се отнася до WELLDONE ELECTRONICS LTD .; (ii) "вие" или "вашият" се отнася до физическото или юридическото лице, използващо "Интернет сайта; (iii)" Интернет сайтът "се отнася до всички видими страници (включително заглавките на страници, персонализирани графики, икони на бутони, връзки и текст) , основния програмен код и придружаващите услуги и документация на този сайт; и (iv) „Партньор“ се отнася до трета страна, с която WELLDONE ELECTRONICS LTD. е създала версия на този Интернет сайт или която WELLDONE ELECTRONICS LTD. е упълномощила да се свърже с този Интернет сайт или с когото УЕЛДОН ЕЛЕКТРОНИКС ООД има съвместни маркетингови отношения. Чрез достъп, сърфиране и / или използване на този Интернет сайт вие признавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия условия и да спазва всички приложими закони и разпоредби.
 

1. Лицензополучател за използване

Предоставяме Ви ограничен, неизключителен, непрехвърлим, отменяем лиценз за използване на Интернет сайта само за управление на Вашия процес на покупка, включително разглеждане, заявяване, одобряване и поръчване на продукти за Вас или от името на Вашата компания. Като лицензополучател на Интернет сайта не можете да наемате, давате под наем, да предоставяте обезпечение или да прехвърляте по друг начин каквито и да е права, които имате при използването на този Интернет сайт. Освен това нямате право да препродавате услуги за управление и обработка на покупки на този Интернет сайт.
 

2. Без гаранция / отказ от отговорност

УЕЛДОН ЕЛЕКТРОНИКС ООД. и неговите партньори не гарантират, че вашето използване на интернет сайта ще бъде непрекъснато, че ще бъдат доставени съобщения или заявки или че работата на интернет сайта ще бъде без грешки или сигурна. В допълнение, механизмите за сигурност, внедрени от WELLDONE ELECTRONICS LTD. и неговите партньори може да имат присъщи ограничения и вие трябва да определите сами, че интернет сайтът отговаря достатъчно на вашите изисквания. УЕЛДОН ЕЛЕКТРОНИКС ООД. и неговите партньори не носят отговорност за вашите данни, независимо дали пребивават на нашите или на вашите сървъри.
Вие носите отговорност за цялото използване на вашия акаунт и поддържането на поверителността на вашата парола и информация. Препятстваме споделянето на вашата парола и номер на акаунт с никого; всяко подобно споделяне ще бъде изцяло на ваш риск. Съответно трябва да изберете уникална, не-очевидна парола и да сменяте паролите си често.
WELLDONE ELECTRONICS LTD. Интернет сайтът и съдържанието му се предоставят "както е" и WELLDONE ELECTRONICS LTD. и неговите партньори не правят никакви изявления или гаранции от какъвто и да е вид по отношение на този сайт, неговото съдържание или който и да е продукт. УЕЛДОН ЕЛЕКТРОНИКС ООД. и неговите партньори изрично се отказват от всички гаранции, изрични или подразбиращи се, за продаваемост, годност за определена цел или ненарушаване. Тази отказ от отговорност от WELLDONE ELECTRONICS LTD. и неговите партньори по никакъв начин не засягат гаранцията на производителя, ако има такава, която ще бъде предадена на вас. WELLDONE ELECTRONICS LTD., Неговите партньори, неговите доставчици и дистрибутори не носят отговорност за каквито и да било преки, косвени, специални, случайни или последващи щети (включително, но не само, щети за пропуснати приходи, пропуснати печалби, прекъсване на бизнеса, загубена информация или данни, компютърно прекъсване и други подобни) или разходи за доставка на заместващи стоки или услуги, произтичащи от или свързани с използването на продукти или използването или невъзможността за използване на този интернет сайт, дори ако WELLDONE ELECTRONICS LTD. и / или неговите партньори трябва да бъдат информирани за възможността за такива щети или за всякакви искове от друга страна. УЕЛДОН ЕЛЕКТРОНИКС ООД. и неговите партньори не заявяват и не гарантират, че информацията, предоставена на този интернет сайт, е точна, пълна или актуална. Тези ограничения ще останат в сила при всяко прекратяване на настоящото споразумение.
 

3. Заглавие

Всички права на собственост, права на собственост и права на интелектуална собственост в Интернет сайта остават в WELLDONE ELECTRONICS LTD., Неговите партньори и / или доставчици. Законите и договорите за авторското право защитават този Интернет сайт и нямате право да премахвате никакви обявления за собственост или етикети на Интернет сайта. Чрез използването на този Интернет сайт няма права на интелектуална собственост да се прехвърлят върху вас.
 

4. Надстройки

УЕЛДОН ЕЛЕКТРОНИКС ООД. и неговите Партньори си запазват правото да актуализират и надграждат Интернет сайта по наше собствено усмотрение, без да Ви уведомяват, включително, но не само, променяща се функционалност, потребителски интерфейс, процедури, документация или някое от условията на настоящото споразумение. УЕЛДОН ЕЛЕКТРОНИКС ООД. освен това си запазва правото да променя някое от условията, съдържащи се тук и в политиките, като ги публикува в Интернет сайта. Ако някаква актуализация, надстройка или модификация е неприемлива за вас, единственото ви прибягване е да прекратите използването на интернет страницата. Продължаващото ви използване на интернет сайта след всяка промяна в нашия сайт или публикуване на ново споразумение на нашия сайт ще представлява обвързващо приемане на промяната.
 

5. Забрана срещу модификация

Съгласно горния лиценз ви е забранено да модифицирате, превеждате, прекомпилирате, разглобявате или обръщате инженеринг или по друг начин да се опитвате да извлечете изходния код за работата на Интернет сайта или да създавате производни WELLDONE ELECTRONICS LTD. въз основа на Интернет сайта или части от него. За целите на настоящото споразумение „обратен инженеринг“ означава изследване или анализ на софтуера на Интернет сайта за определяне на неговия изходен код, структура, организация, вътрешен дизайн, алгоритми или устройства за криптиране.
 

6. Прекратяване

Този лиценз ще бъде прекратен автоматично след нашето известие до вас, ако не спазите условията, описани тук. УЕЛДОН ЕЛЕКТРОНИКС ООД. има право да прекрати лиценза на всеки потребител по всяко време по каквато и да е причина. Такова прекратяване може да се основава единствено на преценката на WELLDONE ELECTRONICS LTD. и / или неговите партньори.
 

7. Други отказ от отговорност

УЕЛДОН ЕЛЕКТРОНИКС ООД. и неговите партньори няма да носят отговорност или отговорност пред вас за евентуално забавяне или неизпълнение по настоящото споразумение, ако такова забавяне или неизправност са резултат от пожар, експлозия, трудов спор, земетресение, инцидент или злополука, липса или отказ на транспортни съоръжения и / или услуги, липса или отказ на телекомуникационни съоръжения и / или услуги, включително интернет услуги, епидемия, наводнение, суша или поради война, революция, гражданска суматоха, блокада или ембарго, акт на Бог, всяка невъзможност да се получи необходим лиценз, разрешение или упълномощаване, или по силата на който и да е закон, прокламация, наредба, наредба, искане или изискване на което и да е правителство или по каквато и да е друга причина, независимо дали е подобна или различна от изброените, извън разумния контрол на WELLDONE ELECTRONICS LTD. и неговите партньори.
Настоящото споразумение представлява пълното споразумение относно този лиценз и може да бъде изменено само с писмено изменение, изпълнено от двете страни.
Ако някоя от разпоредбите на настоящото споразумение се счита за неприложима, такава разпоредба ще бъде реформирана само до степента, необходима, за да я изпълни.
Вие заявявате и гарантирате, че като физическото лице, което се съгласява по електронен път с условията на настоящото споразумение, вие сте упълномощени и упълномощени да се съгласите с това споразумение от името на себе си и от всяка организация, която претендирате да представлява.